1: جلسات کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی در ماه چند بار تشکیل می شود؟ در صورت وجود مستندات ترفیع اعضای هیات علمی در اسرع وقت برگزار می گردد.

2: برای انتقال به دانشگاه علوم پزشکی قم، آیا فقط موافقت دانشگاه مبدا و مقصد کفایت می نماید؟ انتقال در دوره دستیاری صرفا از طریق سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع امکان پذیر است و علاوه بر موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد، تاییدیه وزارت متبوع در سامانه مورد نیاز است.

3: آیا در بدو ورود به دستیاری می توان از مرخصی استفاده نمود؟ خیر استفاده از مرخصی در شش ماهه اول دوره دستیاری ممنوع می باشد.