شرح وظايف معاون آموزشی علوم پايه و تحصيلات تکميلی دانشکده پزشکی

تعريف معاونت: معاونت آموزش علوم پايه و تحصيلات تکميلی، برنامه ريزی آموزش علوم پايه به دانشجويان پزشکی و کليه امور آموزشی و پژوهشی دوره های کارشناسی ارشد را بر عهده دارد. اين معاونت با تدوين سياست های راهبردی منطبق با اهداف دانشکده و نظارت بر حسن اجرای انها برای شکوفايی علوم پايه پزشکی و کاربردی کردن نتايج پژوهش های دانشجويان تحصيلات تکميلی تلاش می نمايد. شورای علوم پايه و تحصيلات تکميلی اين معاونت با حضور نمايندگان تمام گروهای آموزشی علوم پايه، با بهره گيری از خرد جمعی نقش بسزايی در هماهنگی و ارتقای برنامه های آموزشی – پژوهشی ايفا می کند. تکريم جايگاه اساتيد و دانشجويان و ايجاد انگيزه و اميد در انها با اعمال مشوق های مناسب و نيز پايش برنامه ها از ديگر وظايف معاونت برای خلق فضای رقابتی سالم است. اين معاونت همچنين بر ترويج اخلاقيات و حفظ حرمت ها در تعاملات دانشجويان با اساتيد و کارکنان اهتمام دارد. اهم شرح وظايف عبارتند از :
> نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طريق رئيس دانشکده ابلاغ می شود و ايجاد زمينه های مناسب برای رشد استعدادها
> ا يجاد هماهنگی در امور آموزشی - اداری و فرهنگی دانشکده                        
> نظارت برحسن اجرای وظايف آموزشی اعضاء هيئت علمی گروههای آموزشی علوم پايه
> نظارت بر حسن اجرای آئين نامه های آموزشی مربوطه
> نظارت بر عملکرد آموزشی علوم پايه
> ا يجاد هماهنگی در برنامه ريزی های آموزشی
> ا رزيابی فعاليتهای آموزشی حوزه علوم پايه و گزارش ساليانه آن به رئيس دانشکده
> پيگيری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده در حيطه علوم پايه
> عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه
> ا رزيابی عملکرد آموزشی دانشجويان ,اساتيد و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO
> تهيه و پيشنهاد آئين نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولين ذيربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
> برگزاری جلسات مديران گروههای آموزشی به صورت منظم و ايجاد تصميمات در مورد مسائل مطروحه آموزش علوم پايه
> تدوين و بازنگری برنامه های اموزش علوم پايه در مقطع پزشکی عمومی
> همکاری با معاونت آموزش دانشگاه در جهت بررسی و امکان سنجی اجرای برنامه "يکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی