شرح وظایف معاون آموزش بالینی و دستیاری

>مسئول اصلی آموزش بالینی

  >اداره کلی امورآموزشی مریوط به دوره کارآموزی ، کارورزی و دستیاری

  >دبیر کمیته پیاده سازی استانداردهای پزشکی عمومی (کمیته اجرایی برنامه پزشکی عمومی )

  >عضو کمیته برنامه ریزی درسی آموزشی پزشکی عمومی

  >نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها

  >مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

  >ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان ، اساتید ، کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO

  >تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط ونظارت برحسن اجرای آنها

  >برگزاری جلسات مدیران گروه های آموزشی یه صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

  >یرگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها و مراکز EDO بیمارستانها بصورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی