شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

 

1: برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی در راستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه

2: اصلاح و تعدیل و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های پژوهشی دانشکده

3: ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی

4: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و تنظیم گزارش سالیانه

5: برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نیاز مخاطبین

6: بررسی و ارزیابی ارتقاء اعضای هیات علمی

7: ایجاد تسحیلات لازم جهت بهره گیری اعضای هیات علمی و دانشجویان از منابع اطلاعاتی

8: برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

9: شرکت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

10: شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه

11: ارزشیابی فعالیت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

12: کتابخانه