شرح وظایف معاونت دنشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی

 

1: ساماندهی فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی دانشکده

2: برقراری ارتباط موثر، مستمر و دوسویه با دانشجویان

3: بهره گیری از توان بالای دانشجویان مستعد در امور مختلف دانشکده و فراهم کردن فضای آرام و پر نشاط برای فعالیت های دانشجویی

4: همکاری و هم افزایی با حوزه آموزش دانشکده

5: ایجاد جو شاداب همراه با مراعات ارزشهای اخلاق اسلامی

6: نظارت دقیق بر اجرای مقررات انضباطی در دانشکده