شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه

 

1-سازماندهی آزمایشگاه ( لیست برداری از اقلام و تجهیزات تهیه و حفظ مستندات مربوط به ازمایشگاه  )

 

2- جمع آوری و تنظیم برنامه عملی آزمایشگاه در هر نیم سال تحصیلی

 

3-تنظیم برنامه کلی آزمایشگاه( زمان بندی برنامه هفتگی برای تک تک مدرسین)

 

4-آماده سازی ازمایشگاه قبل از هر جلسه

 

5-همکاری و تعامل با اساتید

 

6-تعامل و همکاری با کارشناسان آزمایشگاههای دانشکده های دیگر

 

7-حضور در همایش ها و کنگره های علمی و کارگاههای ارتقا کیفی آزمایشگاه ها

 

8-درصورت نیاز پیگیری تماس با شرکتها ی فروش و تامین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

 

9-سایراموری که در چهارچوب ضوابط آزمایشگاهی از سوی مسئولین به آنها ارجاع میشود.