مدیر گروه طب اورژانس:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید یاسر فروغی

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه