مدیر گروه طب اورژانس:

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر سید یاسر فروغی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص طب اورژانس

شماره تماس: 

CV: رزومه