مدیر گروه عفونی : 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر جواد خدادادی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص عفونی

شماره تماس: 

CV: رزومه