مدیر گروه عفونی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد خدادادی

تخصص: متخصص عفونی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه