مدیر گروه علوم تشریح : 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس مقدم

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971050

رزومه