مدیر گروه مغز و اعصاب:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر حجازی

تخصص: متخصص مغز و اعصاب

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه