مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده:

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه ملارحیمی ملکی

تخصص: دکتری پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:31971059

رزومه