مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده:

 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر فاطمه ملارحیمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

شماره تماس: 31971059

CV: رزومه