مدیر گروه بیهوشی:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد سعیدی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه