مدیر گروه بیهوشی:

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر محمد سعیدی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی

شماره تماس: 

CV: رزومه