مدیر گروه بیوشیمی و ژنتیک : 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزانک فلاحیان

تخصص: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971019

رزومه