مدیر گروه بیوشیمی و ژنتیک : 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر فرانک فلاحیان

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای بیوشیمی

شماره تماس: 31971019

CV: رزومه