مدیر گروه جراحی:

نام و نام خانوادگی: دکتر امراله سلیمی

تخصص:فوق تخصص جراحی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه