مدیر گروه جراحی:

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر امر اله سلیمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فوق جراحی کودکان

شماره تماس: 

CV: رزومه