مدیر گروه داخلی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید سعید سرکشیکیان

تخصص:فوق تخصص گوارش

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه