مدیر گروه داخلی : 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر سید سعید سرکشیکیان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فوق تخصص گوارش

شماره تماس: 

CV: رزومه