مدیر گروه روانپزشکی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر ولی اله اکبری

تخصص: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی:دانشیارار

رزومه