مدیر گروه روانپزشکی : 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر وای اله اکبری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

شماره تماس: 

CV: رزومه