مدیر گروه زنان : 

 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر منیره میرزایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

شماره تماس: 

CV: رزومه