مدیر گروه زنان : 

نام و نام خانوادگی: دکتر منیره میرزایی

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه