مدیر گروه قلب :

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر فخر الدین حجازی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فلوشیپ آنژیوگرافی قلب

شماره تماس: 

CV: رزومه