مدیر گروه قلب و عروق:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید فخر الدین حجازی

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه