مدیر گروه مامایی

 

 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر زهره خلجی نیا

مرتبه علمی:

رشته تحصیلی:بهداشت باروری

ایمیل:Z.khalaj@muq.ac.ir

شماره تماس:

CV:رزومه

 

فایل ها