مدیر گروه مامایی

نام و نام خانوادگی: خانم ناهید مهران

تخصص: مامایی

مرتبه علمی: مربی

رزومه