مدیر گروه معارف اسلامی:

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولدانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: حوزوی

شماره تماس: 31971084

CV:رزومه