مدیر گروه معارف اسلامی:

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولدانی

تخصص: حوزوی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971084

رزومه