مدیر گروه معارف اسلامی:

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ابوالفضل خوشی

تخصص:

مرتبه علمی:

شماره تماس:

رزومه