مدیر گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک عقیلی

تخصص: دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971055

رزومه