مدیر گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی : 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر سید جعفر عدنانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

شماره تماس: 31971039

CV: رزومه