مدیر گروه کودکان : 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد رضا رضوی

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی کودکان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه