مسئول آزمایشگاه ها

نام و نام خانوادگی: آقای خلیلی

شماره تماس:31971103