مسئول تحصیلات تکمیلی:

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر جواد تفرجی

رشته تحصیلی: متخصص اطفال

شماره تماس:31971099

CV: رزومه