مسئول  امور هیات علمی                                            

  نام ونام خانوادگی: خانم دکتر شمسی دارابی

  تحصیلات: دکترای فیزیولوژی

شماره تماس:31971150

  ایمیل: darabi87@gmail.com

 

کارشناس امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه شاهوردی

شماره تماس:31971101