مسئول  امور هیات علمی       

نام و نام خانوادگی: دکتر سید جعفر عدنانی

تخصص:دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971039

رزومه

                                    

 

کارشناس امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه کشاورز

شماره تماس:31971106