مسئول  EDO دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه حیدری

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971046

رزومه