نام و نام خانوادگی: دکتر محمد غفرانی

تخصص: دکتری ژنتیک

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971056

رزومه