معاون آموزشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر فرانک فلاحیان   

  مرتبه علمی:دانشیار     

رشته تحصیلی: دکتری بیوشیمی

شماره تماس: 31971123

cv:رزومه