معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حامد شفیعی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی

شماره تماس: 31971122

cv:رزومه