معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد شفیعی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971122

رزومه