معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی یوسف زاده

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971122

رزومه