معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی واحدیان

تخصص: دکتری اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971126

رزومه