کارشناس پژوهشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:خانم نمازی

شماره تماس: 31971125     

شرح وظایف