پرسنل آموزش دانشکده پزشکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی(دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد) : خانم شاهوردی                                              

کارشناس آموزش علوم پایه :  آقای اکبر قدوسی                                                                                       

کارشناس آموزش مقدمات بالینی ICM :  آقای آقازاده                                                                                

کارشناس آموزش بالینی : خانم زهره جعفری                                                                                             

کارشناس دایره امتحانات :    آقای اکبر قدوسی                                                                                                

کارشناس تحصیلات تکمیلی(دستیاری تخصصی) :    خانم فاطمه صمدی