کارشناس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه صمدی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزش

شماره تماس: 31971102