برگزاری جلسه هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی

برگزاری جلسه هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی

برگزاری 109 جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری 109 جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه آبان 1400 دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه آبان 1400 دانشکده پزشکی

برگزاری صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

چندرسانه ای

آمار دانشکده

دانشجویان
هیئت علمی
گروه های آموزشی
بیمارستان های آموزشی

میز خدمت

آموزش ضمن خدمت

فرم های پژوهشی

فرم های آموزشی

فرم cv اساتید

راهنمای مطالعه دانشجویان

فرآیند ها