فرم خام راهنمای مطالعه دانشجویان

 راهنمای مطالعه دانشجویان اساتید:

آقای دکتر حائری

بیوشیمی اتاق عمل   

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی عمومی- علوم آزمایشگاهی                                                       

آقای دکتر عبدالمحمدی

بهداشت حرفه ای    

بهداشت عمومی  

بیوشیمی پزشکی    

بیوشیمی دندان پزشکی

آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین - پزشکی

بیوشیمی دیسیپلین - پزشکی   

خانم دکتر فرانک فلاحیان

 بهداشت عمومی 

 بیوشیمی ساختمان

بیوشیمی دندان پزشکی    

آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین - پزشکی

بیوشیمی دیسیپلین - پزشکی  

خانم دکتر شیما آب آب زاده

بافت شناسی پزشکی2

بافت شناسی عملی 1    

بافت شناسی عملی2  

بافت شناسی علوم آزمایشگاهی تئوری

بافت شناسی علوم آزمایشگاهی  عملی

آسیب شناسی و بافت شناسی اتاق عمل

آزمایشگاه آسیب شناسی و بافت شناسی اتاق عمل

جنین شناسی پزشکی  

آزمایشگاه بافت شناسی- علوم آزمایشگاهی

بافت شناسی- علوم آزمایشگاهی      

مقدمات علوم تشریح 1- پزشکی

مقدمات علوم تشریح 2-پزشکی     

  آقای دکتر حمید فراهانی

فیزیولوژی غدد  

فیزیولوژی تنفس

فیزیولوژی سلول    

فیزیولوژی غدد1  

فیزیولوژی 1 - اتاق عمل

فیزیولوژی 2 - اتاق عمل 

فیزیولوژی - فوریت پزشکی ناپیوسته

خانم دکتر سمیرا خانی 

هوشبری 

علوم آزمایشگاهی - کارشناسی

خانم دکتر هدی ابوالحسنی 

بهداشت عمومی 

دندانپزشکی

اتاق عمل

پرستاری

کارشناسی هوشبری  

مامایی

کارشناسی فوریتهای پزشکی

کارشناسی ارشد اورژانس پرستاری

کارشناسی هوشبری ناپیوسته

آقای دکتر محمد خلیفه قلی 

ویروس شناسی پزشکی   

باکتری شناسی پزشکی 

خانم دکتر فاطمه حیدری 

هوشبری 

هوشبری پیوسته نظری

اناتومی2تئوری-دندانپزشکی  

آناتومی اندام تئوری-پزشکی  

اناتومی عملی- علوم آزمایشگاهی

آناتومی نظری- علوم آزمایشگاهی

آناتومی تنه پزشکی - نظری

تشریح پیشرفته عملی - اتاق عمل  

آناتومی نظری - هوشبری

آناتومی 3 - دندانپزشکی - عملی

آقای دکتر سید جعفر عدنانی

انگل شناسی پزشکی رشته پرستاری 

انگل شناسی پزشکی رشته دندانپزشکی 

تئوری انگل شناسی پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی     

انگل شناسی تئوری - علوم آزمایشگاهی

تئوری میکروب شناسی1 - بهداشت عمومی

تئوری انگل شناسی پزشکی2 - علوم آزمایشگاهی

انگل شناسی پزشکی - مامایی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی 2 - علوم آزمایشگاهی

عملی میکروب شناسی1 - بهداشت عمومی

تئوری انگل شناسی پزشکی

عملی انگل شناسی پزشکی

تئوری انگل شناسی پزشکی

آقای دکتر روح اله فاتح

میکروب شناسی1 -  بهداشت عمومی               

قارچ شناسی عملی - علوم آزمایشگاهی  

قارچ شناسی نظری - علوم آزمایشگاهی

انگل شناسی و قارچ شناسی - تئوری 

انگل شناسی و قارچ شناسی - عملی

آقای دکتر عباس مقدم

آناتومی تنه عملی

خانم دکتر افسانه مافی

آناتومی عملی هوشبری 

آناتومی عملی اتاق عمل

آناتومی عملی کاردانی  

آناتومی عملی کارشناسی فوریت های پزشکی

آناتومی نظری هوشبری آناتومی نظری اتاق عمل

آناتومی نظری کاردانی   

آناتومی نظری کارشناسی فوریت های پزشکی

نورو آناتومی تئوری - پزشکی    

نورو آناتومی عملی - پزشکی

علوم تشریح 3 تئوری - دندان پزشکی

آناتومی عمومی تئوری - پرستاری  

تشریح عملی - پرستاری

آناتومی سر و گردن تئوری - پزشکی  

آناتومی سر و گردن عملی - پزشکی

پرستاری

تشریح عملی - پرستاری  

تشریح نظری - پرستاری

تشریح نظری - فوریت های پزشکی

آقای دکتر محسن رضائی

اخلاق و تاریخ پزشکی - پزشکی    

اخلاق و تاریخ پزشکی- فوریتهای پزشکی

اخلاق و تاریخ پزشکی - هوشبری    

اخلاق و تاریخ پزشکی- اتاق عمل

آقای دکتر محسن اسلامی

تشریح تئوری - پرستاری  

تشریح عملی - پرستاری

تشریح تئوری 2 - مامایی       

تشریح عملی 2 - مامایی 

تشریح تئوری 2 - دندانپزشکی

آسیب تئوری - علوم آزمایشگاهی

علوم تشریح 1 عملی - دندانپزشکی     

علوم تشریح1 نظری - دندانپزشکی

سلول و بافت شناسی عملی - مامایی  

سلول و بافت شناسی تئوری - مامایی

تشریح مامایی     

تشریح عملی - مامایی

تشریح 1 عملی - مامایی  

تشریح 1 نظری - مامایی

علوم تشریح دستگاه اسکلتی - عضلاتی - پزشکی

آسیب شناسی تئوری - مامایی   

آسیب شناسی عملی - مامایی

آسیب شناسی عملی - علوم آزمایشگاهی

آناتومی عمومی نظری - علوم آزمایشگاهی

آناتومی عملی - علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر اعظم مصلحی

فیزیولوژی گوارش       

فیزیولوژی سلول

فوریتهای پزشکی 

فیزیولوژی اعصاب حسی - پزشکی

آقای دکتر علی شفیعی دارابی

مکانیک جامدات - بهداشت حرفه ای       

فیزیک عمومی - بهداشت محیط

فیزیک - اتاق عمل                   

فیزیک - پزشکی

آقای دکتر جواد خدادادی

کار آموزی عفونی - پزشکی

آقای دکتر محمد حیدری   

کارآموزی بیماری های جراحی

خانم دکتر نرگس علیزاده

گوش و حلق و بینی - پزشکی

گوش و حلق و بینی - پزشکی

آقای دکتر احمد کجویی

بیماری های جراحی عمومی

آقای دکتر سید بابک عقیلی

آزمایشگاه ایمنی شناسی عملی - اتاق عمل

ایمنی شناسی نظری - اتاق عمل

آزمایشگاه ایمنی شناسی عملی - پرستاری

ایمنی شناسی نظری - پرستاری

ایمنی شناسی نظری - هوشبری

ایمنی شناسی - اتاق عمل پیوسته عملی

ایمنی شناسی - اتاق عمل پیوسته نظری

ایمنی شناسی - پزشکی نظری

ایمنی شناسی - مامایی پیوسته نظری

ایمنی شناسی - مامایی پیوسته عملی

آقای دکتر امیر همتا

آمار حیاتی2 - بهداشت عمومی      

روش های آمار زیستی - دندانپزشکی

آمار حیاتی - علوم آزمایشگاهی      

آمار زیستی و روش تحقیق - هوشبری

آمار حیاتی - آموزش بهداشت        

آمار حیاتی - بهداشت حرفه ای 

پزشکی                                  

کارشناسی ارشد

اتاق عمل پیوسته                      

بهداشت عمومی                     

فوریت های ناپیوسته

آمار زیستی - هوشبری پیوسته

روش های آمار زیستی - پرستاری

آقای دکتر علیرضا رضا پور

آسیب شناسی و بافت شناسی - اتاق عمل  

آسیب شناسی و بافت شناسی - اتاق عمل

آسیب شناسی و بافت شناسی - اتاق عمل  

آسیب شناسی و بافت شناسی - اتاق عمل

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی - علوم آزمایشگاه

آسیب شناسی عمومی - علوم آزمایشگاهی

سلول و بافت شناسی - مامایی

بافت شناسی - علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه بافت شناسی - علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر فاطمه ملارحیمی

اصول خدمات سلامت - پزشکی

آمار پزشکی

اصول خدمات سلامت - پزشکی

آقای دکتر مصطفی واحدیان

اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 1 - دندانپزشکی

اصول اپیدمیولوژی - پرستاری

اصول اپیدمیولوژی - پزشکی

اصول اپیدمیولوژی - مامایی پیوسته

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر - بهداشت

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر - بهداشت

روش تحقیق 2 - دندانپزشک